از جانب: اطلاعات مورد نیاز
به:
  • Ms. wu (HongLi Hydraulic Pump Co.,LtD) آخرین ورود : 10 ساعت ها 06 دقایق پیش
موضوع:
موضوع شما باید بین 10-255 کاراکتر باشد.
پیام:
پیام خود را باید بین 20-3،000 کاراکتر باشد.
قیمت   پرداخت 
به عنوان مثال 10000 / رایانه های شخصی
مشخصات   توضیحات شرکت   زمان تحویل